18 February 2009

ေမ ၂၇ (ေနမင္းနီ)

မေမ့ဘူး
ေန႔ထူးတဲ့ ဒီအခါ...။

အေၾကာင္းရန္ရွာ ေမာင္းျပန္ဝမွာ
ေသာင္းညံစြာ ေျဗာင္းဆန္ျပခဲ့တဲ့
ဆႏၵသစၥာ...။ ။

-ေနမင္းနီ-

('ေနရဥၥရာ သစၥာသံမ်ား'ကဗ်ာစာအုပ္၌ ေဖာ္ျပၿပီး။)

No comments:

Post a Comment